Biziň kompaniýamyz

Bizi hereketde synlaň!

Gözegçilik

Kompaniýamyzda birnäçe ussahanalar bar.Has köp meýdany öz içine alýar20,000 inedördül metr

Bizde baronlarçaNetijeli we ýerlikli bolmagy üçin dürli mukdarda sargytlary kabul edip bilýän dürli önümçilik liniýalaryndan.

Daşary ýurtdan getirilen enjamlarBirleşen Milletler,Germaniýa we Japanaponiýa, täsirli, ygtybarly we ygtybarly

Mundan başga-da, öz hilimize gözegçilik ulgamymyz hem gerek we müşderilerimize çynlakaý jogapkärçilik çekmeli.

Netijeli we paýhaslyönümçilik şertnamalary biziň artykmaçlygymyzdyr we her bir müşderä wagtynda ýetirip bileris.

Tehnologiýa we önümçilik we synag

1. Biziň hünärli gözleg we barlag toparymyz bar.Esasy gözleg topary kyrk adamdan geçýär. Güýçli gözleg we innowasiýa mümkinçilikleri bizi beýlekilerden tapawutlandyrýan artykmaçlyklarymyzdyr.Toparymyz birnäçe önümi üns bilen ösdürdi we patentlere eýe.

2. Müşderilere dizaýndan önümçilige çenli bir bitewi hyzmaty tamamlamaga kömek edip bileris.Mätäç müşderiler üçin öz önümlerimizi döredip we öz markalaryny döretmäge kömek edip biljek öz dizaýn toparymyz bar.

3. Synag we synag üçin öz aýratyn laboratoriýamyz bar we dürli synaglary we synaglary tamamlamak üçin müşderiler bilen hyzmatdaşlyk edip bileris.

Ösüş taryhy

2021

Biz elmydama ýolda.

2020

Täze zawod bilen enjamlar has ösen we meýdany has uludyr

2015

Tehniki toparymyz 30 adamdan geçýär

2013

Biziň patentlenen önümlerimiz bar

2010-njy ýyl

Ikinji zawodymyz bar

2007

“Sunbeam” Sýamen şäherinde resmi taýdan döredildi.Qualityokary hilli satuw topary bilen başladyk.

Satuwdan soň hyzmat

1. Nädip nusga alyp bilerin?ODM hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?

Dostum, alibaba satyjymyzdan nusga sorap bilersiňiz, size berip bileris
Custörite hyzmat.

2. Önümiň bukjasyny we önümiň reňkini üýtgedip bilerinmi?

Hawa, dostum, size aňsatlaşdyrylan hyzmaty berip bileris, kosmetika önümlerimiz bar
Dizaýnerler we sizi gaty gowy yzarlap bilerler, Mugt!

3. Hil nädogry bir zat bolup geçse näme etmeli?Näme etmeli?

Nädogry bir zat ýüze çyksa, önümlerimize gaty ynamly
önüm, tölegsiz täzelerini üýtgedip bileris.

4. shük daşamak hakda näme?Önümler üçin ygtybarlymy?

Adatça önümleri DHL, Fedex Express arkaly iberip bileris, iberip bileris
Hytaýyň iberiş agentine ur önümleri.

5. Töleg nähili?Tölegi näçe ýol bilen edip bilerin?

Adatça Alibaba söwda kepilligini edýäris, emma size günbatar bileleşigini hem berip bileris,
Pul geçirmek we T / T töleg.

Şahadatnama

Şahadatnama
Şahadatnama