Sorag-jogap

fak
Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

14 ýyl iş tejribesi bolan Guanç Guangzhououda ýerleşýän hünärmen kosmetika öndürijisidiris.

Sargytlaryň iň az mukdary näçe?

Hususy ýazgylar üçin iň az mukdar 500-1000 bölek, paýlaýjylar üçin iň az mukdar 50 bölek.

Hiliňizi barlamak üçin nädip nusgalary alyp bilerin?

Ilki bilen, elementlere bolan talaplaryňyzy bize habar beriň, soň bolsa degişli teklipleri bereris we sitata bereris.Detailshli jikme-jiklikler tassyklanandan soň, nusgalar iberilip bilner.Sargyt goýulsa, nusga tölegi yzyna gaýtarylar.

OEM & ODM-i kabul edýärsiňizmi?Biziň üçin dizaýn edip bilersiňizmi?

Hawa, OEM & ODM edýäris we dizaýn hyzmatlaryny edýäris.

Nusgalary näçe wagt alyp bilerin?

Nusga tölegini töläniňizden we tassyklama resminamasyny ibereniňizden soň, nusga 3-5 iş gününiň içinde eltip bermäge taýyn bolar.Nusgalar size kurýer arkaly iberiler we 3-7 günüň içinde geler.Hasabyňyz ýok bolsa, öz hasabyňyzy ulanyp ýa-da öňünden töläp bilersiňiz.

Köpçülikleýin önümçilik üçin eltiş wagty näçe?

Dogrymy aýtsam, buýrugyň mukdaryna we sargyt beren möwsümiňize bagly.Adaty ýagdaýlarda 40-60 gün bolýar.Biz zawod we önümimiziň güýçli akymy bar.Gözlegiňizi öz ýurduňyzda / sebitiňizde almak isleýän senäňizden iki aý öň başlamagyňyzy maslahat berýäris.

Töleg şertleriňiz näme?

T / T, paypal kabul edýäris.Elbetde, sargyt üçin Alibaba arkaly hem töläp bilersiňiz.Iberilmezden ozal 50% goýum we galyndy hökmünde tölener.

Alibaba arkaly sargyt satyn alyp we ýerleşdirip bilerinmi?

Hawa, elbetde.Alibaba arkaly sargyt bermek ygtybarly.Harytlar gelende önümlerimizden we hyzmatlarymyzdan razy bolsaňyz, bu sargyt barada teswiriňizi goýmagyňyzy haýyş edýäris.köp sagbol!

Başlangyç sargyt üçin birnäçe bölek satyn alyp bilerinmi?

Hawa, lomaý we bölek satuwlary şol bir wagtda amala aşyrýarys.

Countryurdumda ýa-da sebitimde siziň wekiliňiz bolup bilerinmi?

Hawa.elbetde.Agentler hoş geldiňiz.50 töweregi ýurtda ajaýyp agentleri tamamladyk.