Senagat habarlary

 • Maska ulanmagyň dogry usuly näme?

  Maska ulanmagyň dogry usuly näme?

  Nutokary iýmitlenmek we ýokary netijelilik bilen derini ideg etmegiň usullaryndan biri hökmünde ýüz maskasy, kiçijik ertekiler üçin gündelik zerurlykdyr.Şeýle-de bolsa, maskany nädip dogry ulanmalydygyny bilýärsiňizmi?Bilýärsiňizmi, nädogry ulanýan bolsaňyz, maskany näçe ulansaňyzam, hiç hili täsir etmez ...
  Koprak oka
 • Esasy bir gün dowam edermi?

  Esasy bir gün dowam edermi?

  Fond iň aşaky makiýaup önümidir, binýady hatda deriniň reňkini ulanmakdyr, örtük kemçiligi ulanylýar, binýadyň köp görnüşi bar, materialyň dürli hiliniň düýbi dürli deri hiline laýyk gelýär, ulanylyş täsiri hem tapawutlanýar.Esasy bir gün dowam edermi?Tapyldy ...
  Koprak oka
 • BB kremini nädip dogry ulanmaly?

  BB kremini nädip dogry ulanmaly?

  BB kremi, köp adam tanyş däl, sebäbi şol bir wagtyň özünde BB kreminiň derini bejermek täsiri we makiýa effect täsiri köp gyzlaryň göwnünden turýar, köp erteki yzyna gaýdyp gelmek isleýär.Käbir adamlar “ýalta aýallar” üçin bb kreminiň iň gowy saýlawdygyny aýdýarlar, bu hakykatdanam ...
  Koprak oka
 • Bahary guratmak aňsat, dört görnüşli nemlendiriji iýmit iýiň

  Bahary guratmak aňsat, dört görnüşli nemlendiriji iýmit iýiň

  Bahar gurak möwsümi gaty aňsat, guratmazlyk üçin köp dost bar, käbirleri iýmitlenmek üçin suw iýmitini goşup bilerler.ýatladýarys, bahar üýtgäp bilýän howa, guratmak aňsat, şonuň üçin saglyk we iýmitlenmek üçin iýmit, birnäçe lezzetli aşakdaky ýönekeý maslahat ...
  Koprak oka
 • aýralyk aýagy we sebedi birinji ýüzüne çykýar

  aýralyk aýagy we sebedi birinji ýüzüne çykýar

  Gün şöhlesi we izolýasiýa kremi barada aýdanymyzda, özümiziň tanyş däldigimize ynanýaryn, önümleriň birini ýasaýan aýallardyr, ýöne ikisiniň arasynda gaty tapawut bar, ýöne köplenç köp adam ikisiniň arasyndaky tapawudy tapawutlandyryp bilmeýär.Şeýlelik bilen, aýralyk aýaz we sebet g ...
  Koprak oka
 • Gündelik makiýa steps ädimleri, ak gözelligi düzmek aňsat

  Gündelik makiýa steps ädimleri, ak gözelligi düzmek aňsat

  Makiýaup aslynda kyn zat däl, başarnyklary özleşdirseňiz, özüňizi has owadan edip bilersiňiz, az wagt bolsa, bu alty nokady özleşdirmek üçin gündelik makiýaup, ajaýyp owadan makiýaup bermäge mümkinçilik beriň, gyzlar çalt saklaýarlar aşak.Makiýaup üçin dogry ädimler 1. ...
  Koprak oka
 • Makiýaup gurallaryny tanatmak we ulanmak

  Makiýaup gurallaryny tanatmak we ulanmak

  Makiýaup gurallary we kosmetika biri-biri bilen ýakyn baglanyşykly, ikisi ajaýyp makiýa to çyzmak üçin bilelikde işleýär!Dogrusy, makiýa tools gurallary gaty köp we olary nähili ulanmalydygyny hemmeler bilmeýär, geliň, Audreýiň makiýa up gurallarynyň doly toplumyna we olary nädip ulanmalydygyna göz aýlalyň 【Primer gurallary】 1. ...
  Koprak oka
 • Pomada möhleti gutaranda henizem ulanylyp bilnermi?

  Pomada möhleti gutaranda henizem ulanylyp bilnermi?

  Gözellik makiýa tools gurallaryny saýlanymyzda, pomada saýlamaly.Dodaklaryňyzy has jyns görkezmek üçin pomada ulanyň.Diýmek, pomada möhleti gutarandan soňam ulanylyp bilnermi?Owadan aýal köçesi, bu size käbir degişli bilimleri hödürleýär.1. Umuman, üç ýyl töweregi dodaklaryň ýaramlylyk möhleti ...
  Koprak oka
 • Pomada allergiýasynyň öňüni nädip almaly

  Pomada allergiýasynyň öňüni nädip almaly

  Pomada barada aýdylanda, uly ýaşly aýallar üçin kosmetika serişdeleriniň biridir.Köp aýallar her gün diýen ýaly pomada ulanýarlar.Aýallaryň düzenlerinde pomada ulanmagy diňe bir moda däl, eýsem uzak wagtlap saglygyna zyýanly.Diýmek, pomada allergiýasynyň öňüni nädip almaly?Owadan aýal köçesi t ...
  Koprak oka
 • Pomada taryhy

  Pomada taryhy

  Arheologlar Sumeriň Ur şäherinde dünýäde ilkinji pomada tapyldy.Bäş müň ýyl ozal gadymy müsürliler gara, mämişi we fuksiýa pomada ulanýardylar.Gadymy Rimde Fucus atly pomada gyrmyzy kümüş gidro ösümlik boýagyndan we gyzyl w ...
  Koprak oka
 • Pomada nädip dogry ulanmaly?

  Pomada nädip dogry ulanmaly?

  Pomada nädip dogry ulanmaly?Pomada ulanmagyň dogry usuly 1. Dodaklaryň ortasyndan sürtüň Islendik reňkli pomada bilen, dodaklaryň reňki has görnükli we ýalpyldawuk dodaklar has ýagty bolar ýaly, dodaklaryň ortasyndan başlap ulanylyp bilner.2. Barmaklaryňyz bilen basyň ...
  Koprak oka
 • Pomada satyn almak endikleri

  Pomada satyn almak endikleri

  Gözellik gurallaryny saýlanymyzda, pomada saýlamaly.Dodaklaryňyzy has jyns görkezmek üçin pomada ulanyň.Şeýlelik bilen, pomada nädip saýlamaly? A. Düzümine görä saýlaň Silty pomada: Poroşok pomada üçin ýörite formula bar, dokumasy aşa açyk, artykmaç ýagy gizläp we ýasap bilýän ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2