Habarlar

 • Makiýaup gubka puffyny nädip arassalamaly?

  Makiýaup gubka puffyny nädip arassalamaly?

  Çorba näçe gezek ýuwulýar Makiýaup önümleriniň (esasanam suwuk we krem) ýagynyň köp bolmagy sebäpli, çorbanyň üstünde gaty köp galyndy makiýaupyň birmeňzeşligine we yzygiderliligine täsir eder we bakteriýalary köpeltmek we derä täsir etmek aňsatdyr saglyk.Şonuň üçin gubka ...
  Koprak oka
 • Makiýaup çäreleri

  Makiýaup çäreleri

  Makiýaup çäreleri 1. Kosmetikada ýagtylyga duýgur maddalardan ägä boluň, günüň täsirinde deriniň çişmegine sebäp bolar.2. Pigmentler we hoşboý yslar ýaly käbir sintetiki himiki maddalar derini gaharlandyryp, pruritus we newrodermatit döredip biler.3. Mak ...
  Koprak oka
 • Esasy makiýaup önümleri

  Esasy makiýaup önümleri

  Esasy makiýa products önümleri Akupdan öň Primer Adatça makiýa prim primeri ýa-da esasy krem ​​ulanylýar.Makiýaup primeri esasan abatlaýyş täsirine eýe.Ulanylandan soň, makiýaup has gowy ulanylyp bilner we makiýaup has uzak dowam edip biler.Uzak dowamly we näzik esasy makiýa create döretmek üçin amatly;Prima ...
  Koprak oka
 • Açylandan soň esasy suwuklygy nädip saklamaly

  Açylandan soň esasy suwuklygy nädip saklamaly

  Esasy suwuklygy 1 açandan soň nädip saklamaly, düýbüniň suwuklygy arassalygyna we arassaçylygyna ünsi jemlemeli, her gezek ulanylandan soň, düýbüne batyrylan pagta çigidini arassalamaly, düýbüne bakteriýalar getirmezlige we çüýşe üns bermeli agzy ýygnanmaýar f ...
  Koprak oka
 • Esasy suwuklygyň saklanyş möhleti, adatça, näçe wagt

  Esasy suwuklygyň saklanyş möhleti, adatça, näçe wagt

  Esasy suwuklygyň saklanyş möhleti, adatça, näçe wagt dowam edýär Ilki bilen, her gezek ýasalanda ulanylmaly makiýa product önümi hökmünde howa bilen aragatnaşyk wagty birneme uzyn, şonuň üçin käbir fond öndürijileri wakuum çüýşäniň dizaýnyny ulanarlar ýa-da aragatnaşyk wagtyny azaltmak üçin nasos kellesini ulanyň ...
  Koprak oka
 • Dodak syrçasyny nädip ulanmaly?

  Dodak syrçasyny nädip ulanmaly?

  Dodak syrçasyny nädip ulanmaly? Dodaklaryň tegmilleri nädip uzak dowam edip biler?Dodaklaryň syrçasynyň azrak bolmagyny isleýän bolsaňyz, ilki bilen dodak syrçasynyň bir gatlagyny ulanyp bilersiňiz, soňra dodak syrçasyny aýyrmak üçin poroşok we kagyz polotensalary ulanyp bilersiňiz, soňra dodak syrçasynyň bir gatlagyny üstüňize goýuň, bu aňsat bolmaz solýar....
  Koprak oka
 • Düzümine görä dodak syrçasyny saýlaň

  Düzümine görä dodak syrçasyny saýlaň

  Dodak syrçasyny gurluşyna görä saýlaň Dodak syrçasyny saýlanyňyzda, köp adam şol bir wagtyň özünde nemlenmegini we ýitip gitmegini islemeýär we reňki doly, ýöne reňk beriş, çyglylyk we çydamlylyk bilen deňeşdirilýär.Has köp gapma-garşylygyň barlygy köplenç tapawutlanýar ...
  Koprak oka
 • Göz kölegäňiz döwülse näme etmeli?

  Göz kölegäňiz döwülse näme etmeli?

  Göz kölegäňiz döwülse näme etmeli Taýýar edilmeli maddalar: ezilen press plastinka göz kölegesi, 75% lukmançylyk alkogoly, diş düwmesi, kagyz, dokalan pagta pad (islege bagly ýa-da ýok), teňňe (has gowusy göz kölgesi bilen birmeňzeş).ululygy), iki taraply lenta (kölegäni yzyna ýelimlemek üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Göz kölegesiniň reňki

  Göz kölegesiniň reňki

  Göz kölegesi üç görnüşe bölünýär: kölegäniň reňki, açyk reňk we aksent reňki.Kölegäniň reňki diýlip atlandyrylýan reňk, islenýän konkaw ýerde ýa-da kölegeli bolmaly dar bölekde boýalan reňk, bu reňk Adatça goýy çal, goýy goňur;Açyk reňk, boýalan i ...
  Koprak oka
 • Makiýaup çotgalarynyň girizilmegi we ulanylyşy

  Makiýaup çotgalarynyň girizilmegi we ulanylyşy

  Makiýaup çotgalarynyň girizilmegi we ulanylyşy Makiýaup çotgalarynyň köp görnüşi bar.Gündelik makiýaupy ýeňip geçmek üçin şahsy makiýaup endikleriňize görä birleşdirip bilersiňiz.Theöne esasy konfigurasiýa hökmünde talap edilýän 6 çotga bar: poroşok çotgasy, gizleýji çotga, ýaňak Gyzyl çotga, kölege ...
  Koprak oka
 • Agyr makiýaupy nädip çekmeli?

  Agyr makiýaupy nädip çekmeli?

  Agyr makiýaupy nädip çekmeli?Agyr makiýaupy boýamak, agşamlyk makiýaup dabarasyna gitmäge amatlydyr, şeýlelik bilen şahsy jadylylygy görkezýär.Galyň makiýaupyň täsiri ýel we tozandan doly we ajaýyp we özüne çekiji.Agyr makiýaup köp reňkli bolmaly däl.Bu gün w ...
  Koprak oka
 • Partiýa oturylyşyklaryny nädip düzmeli

  Partiýa oturylyşyklaryny nädip düzmeli

  Partiýa oturylyşyklaryny nädip düzmeli 1. Partiýa makiýaup sapagy: esasy makiýaup Esasy makiýaup: Gözenek görünmeýän krem ​​ýa-da gizleýjini saýlamagyň ýa-da ýok etmegiň zerurlyklaryna görä, gizleýjiniň ýa-da binanyň derisinden has ýeňil reňk belgisini saýlaň we ş.m. önüm çäkli däl, wh-ni ýagtylandyr ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4